សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការជល់មាន់

ភ្នាល់ល្បែងជល់មាន់ដ៏ធំជាមួយនឹងការរំភើបយ៉ាងខ្លាំង