เข้าร่วมเดี๋ยวนี้

ល់ការជូថដំណឹងសារជាថ្ម៊ី 3. ការដាក់ប្រាក់ជាមួយ PH2888 យ ងតិច 10ដ ល្លារ។ ការភ្នាល់នប្រចើថបំផ្ស តកា ងមយួ ប្របកួតសំរាបក់ ៊ីឡា ថិងកា ង មយួ ថ្ដសំរាបកា់ ស ៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ មថិ អាចនលើសព៊ី50%ថ្ថសមត លយចាបន់ ផ្សតើមរបស់សមាជិក (ទឹកប្រាកន្់ ដលាថដាក់ មថិ បូកបញ្ចូលជាមយួ ថឹងប្រាកប់ ន្ថែមន ើយ)។ 4. ការផ្សតល់ជូថនថេះសប្រមាបអ់ តិថ្ជថថ្ម៊ីរបស់ PH2888 ទងំ អស់ន្ដលនប្របើប្រាស់រូបិយបណ័ ណប្រាកដ់ ល្លារអានមរចិ ន្ត ប ន្ណ េះ។ 5. សមាជិកន្ដលមាថលកខណៈសមបតតិប្ររប់ប្រាថ់ប្រតូវន្វើការ"នសើាស ំ"កា ង កន្ថាងថ្ថការផ្សដល់ប្រាក់រង្វវ ថ់ម ថនពលចូល នៅកា ងរណថ៊ីរបស់ខាួថនដើមបទ៊ី មទរយកប្រាកប់ ន្ថែម។ 6. ចំថួថទឹកប្រាកន្់ ដលាថដាកថ់ ិងប្រាកប់ ន្ថែមតំរូវឲ្យមាថការនលងវលិ ជ ំចំថួថ 28ដង នៅកា ងកាស ៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ជាម ថសិថនទើបអាចន្វើការនសើារស ំដកប្រាកា់ ថ។ ឧទហរណ៍ ទឹកប្រាកន្់ ដលាថដាក=់ 500ដ ល្លា រ ប្រាក់បន្ថែមទទួលាថ= 500ដ ល្លា រ ទឹកប្រាកវ់ លិ ជ ំន្ដលាថកំថត់ = (500+500) x 28 = 28,000ដ ល្លា រ 7. រាល់ការភ្នាល់ន្ដលនសើមការភ្នាល់ន្ដលប្រតូវាថល បនចាល ការភ្នាល់ទងំ សងខាង, ការភ្នា ល់ន្ដលមាថការសងស័យ នប្របើប្រាស់ ឧបករណ៏ជំថួយ ឬ ប្របនេទថ្ថការភ្នាល់នប្រៅព៊ីកាស ៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ថឹងមថិ ប្រតូវាថរណនាចូលកា ង ការផ្សតល់ ជូថ ថិងលកខខណ័ ឌភ្នាល់វលិ ជ ំន ើយ។ 8. ប្រាកទ់ ឹកបងវិលជូថវញិ 5% ប្របចាំន្ខ(សំរាបរ់ ណថ៊ីន្ដលចាញ់) ថឹងមថិ ប្រតូវាថរណនាជាមយួ ថឹង ទឹកប្រាកភ្ន់ ាល់ វលិ ជ ំន្ដលនចញព៊ីទឹកប្រាកប់ ន្ថែមនថេះនទ។ នទេះប៊ីជាយ ង្កន៏ដាយ ចំថួថថ្ថការភ្នាល់វលិ ជ ំថឹងប្រតូវាថពិចារ្ល បនចាល កា ងករណ៊ី ចំថួថទឹកប្រាកក់ ា ងរណថ៊ីរបស់សមាជិក នៅសល់ 1ដ ល្លារ រតឺិចជាងនថេះ។ សូមទកទ់ ងនៅកាថ់ ន្ផ្សាកនសវាកមមអតិថ្ជថ នដើមបល៊ី បនចាលលកខខណ័ ឌភ្នាល់វលិ ជ ំរបស់អាក។ 9. PH2888 រកាសិទធិន្កន្ប្រប ល បនចាល ផ្ទាស់បត ូ រ របឺដិនស្ការផ្សតល់ជូថ្មយួ នដាយាមថការជូថដំណឹងជាម ថ។ 10. PH2888 រកាសិទធិកា ងការកំថត់ ឬបដិនស្អតិថ្ជថនដើមបច៊ី ូលរមួ កា ងការផ្សតល់ជូថនថេះឬការផ្សតល់ជូថនផ្សសងនទៀត។ 11. រាល់សមាជិកន្ដលាថន្វើការនសើារស ំការផ្សតល់ជូថនថេះ នហើយព ំមាថសកមមភ្នពភ្នាល់កា ងរយេះនពលមយួ សាដហ៍ PH2888 រកាសិទធិកា ងដកហូតទឹកប្រាករ់ ង្វវថទ់ ងំ អស់វញិ ។ 12. កមមវ្ិ៊ីនថេះ មថិ អាចនប្របើជាមយួ ាាថឹងកមមវ្ិ៊ីពិនសសនផ្សសងៗ នទៀតាថន ើយ។ 13. PH2888 រកាសិទធិកា ងការន្ែកនមលើ ប្របតិបតតិការនផ្សសងៗថិងប្របវតតិថ្ថការកំសាថតប្ររបន់ ពលនវល្ល តាមនហត ផ្សលជាក់ ន្សតង។ ប្របសិថនបើពិថិតយន ើញថាអតិថ្ិជថ្មាាក់ កំព ងន្តនកងចំនថញព៊ីការផ្សតល់ជូថនដាយន្វើការភ្នាល់រនឺប្របើប្រាស់ ប្ររបវ់ ្ិ៊ីសាស្រសតន្ដលសំាល់ាថថាជាសកមមភ្នពនកងបថាំនលើការផ្សតល់ជូថ មាថការរនំល្លេបំពាថនលើលកខខថតិកៈប្រកុមហ ថ PH2888 មាថសិទធិដកហូតការផ្សតល់ជូថថិងទឹកប្រាកឈ្់ េះាន្ដលជាបពា់ កព់ ថ័ ធថឹងការនកងបថាំ។ 14. កមមវ្ិ៊ីនថេះ ផ្សតល់ជូថសំរាបន្់ តរណថ៊ីន្តមយួ ប ន ្ណេះ។ ចំនពាេះរណថ៊ីរមួ កា ងប្ររួសារន្តមយួ អាស័យដាាថជាមយួ ាា នលខទូរស័ពាន្តមយួ រណថ៊ី្នាារន្តមយួ ឬ IP ថិងVPN ក ំពយ ូទរ័ន្តមយួ ថឹងមថិ ប្រតូវាថអថ ញ្ញាតិនអាយនសើាស ំកមមវ្ិ៊ី ពិនសសនថេះន ើយ។ ការរនំល្លេបំពាថនលើការផ្សតល់ជូថប្រាករ់ ង្វវថថ់ ឹងនាឱ្ំ យមាថការបិទរណថ៊ី។ 15. ប្របសិថនបើប្រកុមហ ថ PH2888 នជឿជាកថា់ ខាួថជាជថរងនប្រាេះថ្ថការន្កាងបថាំឬការល្លងល យកខវកឬ់ ការភ្នា ល់ន្ដល មាថការសងស័យនប្របើប្រាស់ ឧបករណ៏ជំថួយថិងការរំនល្លេបំពាថ្មួយ ប្រកុមហ ថមាថសិទធិបិទរណថ៊ីរបស់អតិថ្ិជថ ថិងបងកកទ់ ឹកប្រាកន្់ ដលនៅសល់។ 16. នល្លកអាកប្រតូវប្រាកដថាាថចូលអាថថូវលកខខណ័ ឌទូនៅថ្ថការផ្សតល់ជូថពិនសសរបស់ PH2888 រចួ រាល់ថិងយល់ ប្រពមទទួលយកម ថនពលច ចបូត ង នសើារស ំឥ ូ វនថេះ។ 17. រាល់លកខខថ័ តិកៈថ្ថកមមវ្ិ៊ីទងំ អស់ថឹងប្រតូវាថអថ វតតថ។៍ *បញ្ញាក:់ សមាជិកន្ដលន្វើការនសើាស ំការផ្សតល់ជូថនថេះ តំរូវនអាយថ្តរូបរមួ ជាមយួ ថឹងអតតសញ្ញាណបណណ័នផ្សញើមកកាថន់ វប សាយតាមរយេះ នតនលប្រកាម (Telegram) ឬទំនាក់ទំថងន្ផ្សាកនសវាបំនរអើតិថ្ិជថនយើងខញ ំ